Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Gebruiker: Autoklusser.nl gevestigd te Limmen
 2. Wederpartij: de partij met wie Gebruiker een overeenkomst is aangegaan.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met Gebruiker een overeenkomst is aangegaan.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Gebruiker en Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Wederpartij. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
 7. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Gebruiker voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Gebruiker zijn in te zien en dat zij op verzoek van Wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 8. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.
 9. Gebruiker wijst door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend. Offertes gelden gedurende de termijn zoals vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte dertig dagen.
 2. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van aan Gebruiker verstrekte gegevens, waarop Gebruiker haar aanbieding baseert.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Wederpartij mogelijk te maken. Als Gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gebruiker niet.
 5. Wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Gebruiker is bevoegd om verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stationskosten, bewakingskosten, inklaringskosten en verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen met betrekking tot de overeenkomst door te belasten aan Wederpartij.
 3. Indien na aanbieding of totstandkoming van een overeenkomst een of meer kostenbepalende factoren door omstandigheden wijzigen, is Gebruiker gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat Wederpartij het recht heeft op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.
 4. Tenzij anders overeengekomen zijn opgegeven prijzen exclusief kosten van derden.

 

Artikel 4. Overeenkomst(-en) en herroepingsrecht

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Wederpartij het aanbod van Gebruiker heeft aanvaard en Gebruiker dit schriftelijk heeft bevestigd dan wel uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst. Onder schriftelijke bevestiging kan tevens worden verstaan een bevestiging per e-mail.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door Gebruiker ter beschikking is gesteld.
 5. Betreft Wederpartij een Consument en is sprake van een overeenkomst op afstand, dan heeft Consument gedurende veertien dagen na aankoop het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Gedurende deze periode zal Consument zorgvuldig omgaan met het geleverde en de verpakking. Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het geleverde met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Gebruiker retourneren, zulks conform de instructies van Gebruiker.
 6. Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending volledig voor zijn rekening. Indien Gebruiker gehouden is tot terugbetaling van een geldbedrag aan Wederpartij, zal Gebruiker dit bedrag binnen 30 dagen na retourontvangst van het geleverde aan Wederpartij retourneren.
 7. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

 

Artikel 5. Facturatie en betaling

 1. De geldbedragen die Wederpartij op grond van een gesloten overeenkomst aan Gebruiker verschuldigd is, zijn direct en geheel opeisbaar na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de geldbedragen overeenkomstig het vorige lid niet direct en geheel opeisbaar zijn na totstandkoming van de overeenkomst, zijn deze direct en geheel en opeisbaar op het moment van (gedeeltelijke) levering, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de geldbedragen overeenkomstig het eerste en tweede lid niet direct en geheel opeisbaar zijn na totstandkoming van de overeenkomst, dan dienen deze in ieder geval te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 4. Wederpartij is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van Gebruiker op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook.
 5. Gebruiker kan een aanbetaling op door Wederpartij te betalen bedragen verlangen.
 6. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van Gebruiker gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Wederpartij.
 7. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Wederpartij een de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 500,00.

 

Artikel 6. Levering en transport

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen niet worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Gebruiker de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet Wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren.
 2. Overschrijding van de levertermijn geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbonden. Evenmin verplicht overschrijding van de levertermijn Gebruiker tot het vergoeden van schade aan Wederpartij.
 3. Indien Gebruiker afhankelijk is van nader door Wederpartij te verstrekken gegevens, begint de levertermijn te lopen op het moment dat Gebruiker die gegevens volledig heeft ontvangen.
 4. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Wederpartij.
 5. Het risico voor getransporteerde goederen gaat over op Wederpartij, zodra de geleverde goederen het bedrijf/magazijn van Gebruiker verlaten.
 6. Wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te stellen, zodat Gebruiker zorg kan dragen voor een vlotte en ongestoorde levering. Extra kosten door nalatigheid van Wederpartij zijn voor rekening en risico van Wederpartij.
 7. Gebruiker is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel in gedeelten te leveren. Bij levering in gedeelten is Gebruiker gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan Wederpartij te factureren en daarvan betaling te verlangen. Indien en zolang de factuur van een deellevering niet door Wederpartij is voldaan, is Gebruiker niet verplicht tot levering van de andere deellevering. In zodanig geval is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 8. Door Gebruiker opgeslagen autobanden zullen maximaal twee seizoenen door haar worden opgeslagen, waarna zij zich het recht voorbehoudt om deze op kosten van Wederpartij af te (laten) voeren.

 

Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid

 1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
 2. enige daad of nalatigheid van Wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Wederpartij te werk zijn gesteld.
 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 2. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat Wederpartij het door Gebruiker geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
 3. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Wederpartij of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.
 5. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,00, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
 1. Gebruiker bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
 2. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
 3. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 1. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
 2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan Wederpartij wordt verleend, ingeval Wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 3. Indien Wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is de Gebruiker gerechtigd de werkzaamheden voor Wederpartij direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft Gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Gebruiker.
 3. Als omstandigheden waaronder sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Gebruiker en/of van Wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Gebruiker tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 10. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud

 1. Gebruiker heeft het recht te verlangen dat Wederpartij op eerste verzoek van Gebruiker zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien Wederpartij daaraan niet voldoet heeft Gebruiker het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding.
 2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Gebruiker, totdat alle vorderingen die Gebruiker heeft of zal verkrijgen op Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 3. Zolang het eigendom van de goederen niet op Wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.
 4. Wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren.
 5. Als Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Gebruiker gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten die Gebruiker toekomen.

 

Artikel 11. Klachten

 1. Wederpartij is verplicht direct na de levering de zaken te onderzoeken en te beoordelen of het geleverde overeenstemt met de overeengekomen eisen.
 2. Tenzij bij de bestelling door Wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld welke door Gebruikers schriftelijk zijn bevestigd, wordt de handelskwaliteit volgens de toepasselijke normen beoordeeld en geleverd.
 3. De controle op de hoeveelheid van het geleverde rust op Wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist erkend.
 4. Reclames over door Gebruiker verkochte of geleverde goederen en/of geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij Gebruiker te worden ingediend, bij gebreke waarvan Wederpartij wordt geacht het gekochte of geleverde te hebben geaccepteerd. Na gebruik of verwerking van door Gebruiker geleverde goederen worden deze geacht door Wederpartij te zijn goedgekeurd.
 5. Gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur afwijken van het model, het monster of het voorbeeld.
 6. Indien een tijdig ingediende klacht correct blijkt te zijn, is Gebruiker slechts gehouden om zaken van overeengekomen kwaliteit te leveren. Gebruiker heeft naar eigen inzicht de keuze tussen het recht om de zaak te herstellen, nieuwe goederen te leveren of over te gaan tot creditering van het reeds voldane factuurbedrag. Wederpartij zal geen aanspraak op ontbinding van de overeenkomst kunnen maken. Elke verdergaande aansprakelijkheid van Gebruiker is in die gevallen uitgesloten.
 7. Reclames ter zake van een verstrekte factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Gebruiker te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Wederpartij geacht de verstrekte factuur te hebben aanvaard.
 8. Reclame schort de verplichting van Wederpartij voortvloeiend uit enige met Gebruiker gesloten overeenkomst niet op.

 

Artikel 12. Garantie

 1. Indien door de fabrikant al dan niet via Gebruiker ter zake van deze door deze laatste geleverde en/of geplaatste goederen een garantie wordt verstrekt, gelden met betrekking tot aansprakelijkheid van Gebruiker voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.
 2. Geeft de fabrikant om welke reden dan ook juridisch dan wel feitelijk geen garantie, dan wordt door Gebruiker eveneens geen garantie verstrekt.
 3. Gebruiker zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen dat fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
 4. Wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden, zolang hij niet aan zijn verplichtingen zowel financieel als anderszins heeft voldaan.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.